Thaidev Radio ตอนที่ 1 เล่าประวัติ Computer / IT

22 กรกฎาคม 2558 15:04:51
เล่าประวัติ Computer/IT สบายๆ กับ อ.นิรุธ 

เล่าฟุ้งให้ฟังตั้งแต่การเกิด File เพื่อเก็บข้อมูล ASCII, Binary มาจนถึงระบบฐานข้อมูล ระบบ Network, Internet และ WWW

ฟังได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=HDOOsNmbNO4